Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης

Κατηγορία: Εκπαιδευτικά Νέα Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 24 Απριλίου 2012 Γράφτηκε από τον/την Super User

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6, εδαφιο β του άρθρου 329 του Ν.4072/2012(Φ.Ε.Κ.86 τ.Α'/11-4-2012) έγινε τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 (Α'159) και η λέξη "Αυγούστου" αντικαθίσταται με τη λέξη "Ιουλίου"  και στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθεται  εδάφιο ως εξής:

"Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως  η υπαλληλική σχέση , αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία ενός (1) μήνα  από την υποβολή της "

Κάντε ΚΛΙΚ εδώ  για το σχετικό έγγραφο .

FaceBook
FaceBook
Twitter
Twitter