Θέματα Μαθηματικών Διαγωνισμών "Θαλής 2017" και 'Εύδημος 2017"

Κάντε ΚΛΙΚ εδώ για να δείτε τα θέματα του Πανελλήνιου Μαθη...

Αποτελέσματα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2017.

Κάντε ΚΛΙΚ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τη σχολή επ...

Θέματα και λύσεις 7ου τοπικού μαθηματικού διαγωνισμού "Εύδημος 2016" για την Α' Γυμνασίου.

 Πατήστε εδώ για να δείτε τα θέματα του 7ου τοπικού μαθημα...

Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοι...

Όλα τα ονόματα των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τα Δωδεκάνησα.

Τα ονόματα των επιτυχόντων σ? όλα τα σχολεία στα Δωδεκάν...

Αποτελέσματα Πανελλαδικών εξετάσεων 2016.

Κάντε ΚΛΙΚ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τη σχολή επ...

Απεβίωσε η μαθηματικός Καλλιόπη Καστρουνή

Στο πένθος και τη θλίψη έχει βυθιστεί ο εκπαιδευτικός κόσμος...

  • Θέματα Μαθηματικών Διαγωνισμών "Θαλής 2017" και 'Εύδημος 2017"

  • Αποτελέσματα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2017.

  • Θέματα και λύσεις 7ου τοπικού μαθηματικού διαγωνισμού "Εύδημος 2016" για την Α' Γυμνασίου.

  • Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

  • Όλα τα ονόματα των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τα Δωδεκάνησα.

  • Αποτελέσματα Πανελλαδικών εξετάσεων 2016.

  • Απεβίωσε η μαθηματικός Καλλιόπη Καστρουνή

  • Υπουργείο Παιδείας: Αύριο το πρωί τα αποτελέσματα της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

Οι διαδικασίες εισαγωγής των υποψηφίων στα ΑΕΙ

Εκτύπωση
Κατηγορία: Πανελλαδικές Εξετάσεις Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015 Γράφτηκε από τον/την Super User

 

Οι διαδικασίες προ?σβασης και επιλογη?ς των υποψηφι?ων για εισαγωγη? στην Τριτοβα?θμια Εκπαι?δευση με τις Πανελλαδικε?ς Εξετα?σεις Γενικου? Λυκει?ου με το συ?στημα εισαγωγη?ς που θεσπι?στηκε με το Ν. 4186/2013 «Αναδια?ρθρωση της Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης και λοιπε?ς διατα?ξεις» (ΦΕΚ 193 Α ?), ο?πως τροποποιη?θηκε και ισχυ?ει, προβλέπονται στην απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης.

Συγκεκριμένα:

  • Αι?τηση ? Δη?λωση για συμμετοχη? στις Πανελλαδικε?ς Εξετα?σεις

Οι μαθητε?ς της Γ ? τα?ξης ημερη?σιου και Δ ? τα?ξης εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου οι οποι?οι επιθυμου?ν να συμμετα?σχουν στις Πανελλαδικε?ς Εξετα?σεις ημερη?σιου η? εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου αντι?στοιχα υποβα?λλουν στο Λυ?κειο φοι?τηση?ς τους σχετικη? Αι?τηση ? Δη?λωση.

Με την Αι?τηση ? Δη?λωση ο ενδιαφερο?μενος δηλω?νει:

α) Την Ομα?δα Προσανατολισμου? στα τρι?α (3) κοινα? μαθη?ματα της οποι?ας θα εξεταστει? πανελλαδικα?,

β) Το τε?ταρτο (4ο) μα?θημα στο οποι?ο θα εξεταστει? πανελλαδικα? για να ε?χει προ?σβαση σε ε?να (1) Επιστημονικο? Πεδι?ο,

γ) Το πε?μπτο (5ο) μα?θημα στο οποι?ο θα εξεταστει? πανελλαδικα? για να ε?χει προ?σβαση σε δυ?ο (2) Επιστημονικα? Πεδι?α,

δ) Τα ειδικα? μαθη?ματα που τυχο?ν επιθυμει? να εξεταστει?.

Την ανωτε?ρω Αι?τηση ? Δη?λωση υποβα?λλουν και οι κα?τοχοι απολυτηρι?ου Γενικου? Λυκει?ου η? Ενιαι?ου Λυκει?ου η? α?λλου τυ?που Λυκει?ου η? αντι?στοιχου Σχολει?ου Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης, η? δευτεροβα?θμιου κυ?κλου σπουδω?ν Επαγγελματικου? Λυκει?ου, καθω?ς και οι κα?τοχοι ισο?τιμου τι?τλου Επαγγελματικου? Λυκει?ου, εφο?σον επιθυμου?ν να συμμετα?σχουν στις Πανελλαδικε?ς Εξετα?σεις του Γενικου? Λυκει?ου οποιοδη?ποτε α?λλο ε?τος απο? αυτο? που απε?κτησαν τον απολυτη?ριο τι?τλο τους. Για τη συμμετοχη? τους σε νε?α εξε?ταση η Αι?τηση? Δη?λωση υποβα?λλεται στο Γενικο? Λυ?κειο απο? το οποι?ο αποφοι?τησαν η? σε αυτο? που ει?ναι πλησιε?στερο στον το?πο μο?νιμης κατοικι?ας τους.

Η Αι?τηση?Δη?λωση των αποφοι?των συνοδευ?εται υποχρεωτικα? απο? ευκρινε?ς φωτοαντι?γραφο του τι?τλου απο?λυσης σχολει?ου Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης.

Τρο?πος υπολογισμου? μορι?ων για εισαγωγη? στην Τριτοβα?θμια Εκπαι?δευση

Ο υπολογισμο?ς του συνολικου? αριθμου? μορι?ων κα?θε υποψηφι?ου για εισαγωγη? στις Σχολε?ς, τα Τμη?ματα και τις Εισαγωγικε?ς Κατευθυ?νσεις Τμημα?των που ει?ναι ενταγμε?να σε Επιστημονικα? Πεδι?α , γι?νεται ως εξη?ς:

Το α?θροισμα των γραπτω?ν βαθμω?ν στην εικοσα?βαθμη κλι?μακα με προσε?γγιση δεκα?του των τεσσα?ρων πανελλαδικα? εξεταζομε?νων μαθημα?των, τα οποι?α προβλε?πονται στην Ομα?δα Προσανατολισμου? ο?που ανη?κει ο υποψη?φιος για το συγκεκριμε?νο Επιστημονικο? Πεδι?ο, ο?πως ορι?στηκαν στο α?ρ. 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α ?/2015), πολλαπλασια?ζεται επι? δυ?ο (2).

Στη συνε?χεια, στο γινο?μενο αυτο? προστι?θενται τα γινο?μενα των γραπτω?ν βαθμω?ν των δυ?ο μαθημα?των με τους αντι?στοιχους συντελεστε?ς βαρυ?τητας, τα οποι?α προβλε?πονται στην Ομα?δα Προσανατολισμου? ο?που ανη?κει ο υποψη?φιος για το συγκεκριμε?νο Επιστημονικο? Πεδι?ο, ο?πως καθορι?στηκαν στο α?ρ. 2 της υπ? αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικη?ς απο?φασης (ΦΕΚ 995 Β ?/2015).

Το τελικο? α?θροισμα πολλαπλασια?ζεται με το εκατο? (100).

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εξεταστεί πανελλαδικά και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα προκειμένου να έχει πρόσβαση σε δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, τότε ο υπολογισμός των μορίων του για κάθε ένα από τα δύο Επιστημονικά Πεδία που έχει δικαίωμα να δηλώσει προτίμηση γίνεται με βάση τα αντίστοιχα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

Διαβάστε αναλυτικά το ΦΕΚ με την υπουργική απόφαση.

FaceBook
FaceBook
Twitter
Twitter